ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ι.Κ. ΒΕΛΛΙΔΗΣ"

ΠΕΜΠΤΗ
26
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995
Η πρώτη Ελληνική Εφημερίδα στο Internet

Οικονομικά


ΕΛΛΑΔΑ ΣΚΟΠΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΘΗΝΑ, 26.-

Στη συναλλαγή μεταξύ της Ελλάδος και των Σκοπίων, η παραδεκτή για την Ελλάδα ονομασία είναι "Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" και σε σύντμηση "Π.Γ.Δ.Μ./FYROM".

Επίσης, κατά την είσοδο ιδιωτικών οχημάτων που φέρουν το σημείο "ΜΚ", οι υπηρεσίες θα θέτουν αυτοκόλλητο σήμα στο πάνω τζάμι, στο οποίο θα αναγράφεται στα αγγλικά η φράση:

"Η χρήση - αναγραφή του χαρακτηριστικού σήματος "ΜΚ" επί του παρόντος οχήματος δεν συνεπάγεται αναγνώριση από την Ελλάδα της ισχύος αυτού".

Τα παραπάνω αναφέρονται σε εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών κ. Αλ. Παπαδόπουλου, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τα Σκόπια. Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο τονίζονται τα ακόλουθα:

"Μετά τη μεταξύ της Ελλάδος και της FYROM ενδιάμεση συμφωνία της 13-9-195 η οποία συνήφθη στη Ν. Υόρκη και με βάση το σχετικό Μνημόνιο το οποίο υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών στις 13-10-95 στα Σκόπια, σε συνάρτηση και με το καταρτισθέν Πρωτόκολλο για τη ρύθμιση των τελωνειακών θεμάτων κατά τις διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο τελωνειακών διοικήσεων, το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα στις 20-10-95, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.

Στις συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών με βάση τις συμφωνηθείσες διατάξεις δεν επιτρέπεται εφεξής η επιστροφή εγγράφων που εκδίδονται από κάθε πλευρά και προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές της άλλης για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων και τις συναφείς τελωνειακές διαδικασίες στις περιπτώσεις που αυτά φέρουν επ' αυτών ενδείξεις ονόματος μη παραδεκτού. Συναφώς διευκρινίζεται ότι η παραδεκτή για την Ελλάδα ονομασία είναι "Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" και σε σύντμηση "Π.Γ.Δ.Μ./FYROM". Αντί της επιστροφής τέτοιων εγγράφων ή της μη αποδοχής τους εφόσον υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές θα διενεργούνται, σε κάθε ένα από αυτά και στους χώρους όπου μνημονεύεται η μη παραδεκτή για την Ελλάδα ένδειξη της χώρας αυτής, οι πράξεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β της παρούσης.

Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που έγγραφα υποβάλλονται από συναλλασσόμενους στα τελωνεία της χώρας (εξαγωγείς, μεταφορείς κλπ) στα έγγραφα αυτά πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύεται ο παραδεκτός από την Ελλάδα όρος.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, τα τελωνειακά παραστατικά που κατατίθενται στα αρμόδια τελωνεία είτε κατά την είσοδο στη χώρα, είτε στα τελωνεία τελικού προορισμού για τη θέση σε ανάλωση, ή την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς, θα γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον φέρουν ως χώρα προέλευσης - καταγωγής των εμπορευμάτων το αποδεκτό από τη χώρα μας όνομα.

Σε όλα τα προσκομιζόμενα προς υποστήριξη του κατατιθεμένου παραστατικού έγγραφα, εφόσον αυτά φέρουν τη μη παραδεκτή από τη χώρα μας ονομασία ως χώρα προέλευσης - καταγωγής, θα ενεργούνται προ της αποδοχής της οι ακόλουθες πράξεις:

Φορτωτικά και λοιπά εμπορικά έγγραφα.

Τα έγγραφα αυτά θα γίνονται αποδεκτά αφού πρώτα τεθεί στο σώμα του εγγράφου και δίπλα στις αντίστοιχες μη αποδεκτές ενδείξεις του, το αποτύπωμα σφραγίδας με την κατά τα ανωτέρω αποδεκτή από την Ελλάδα ονομασία.

Εμπορεύματα.

Για εμπορεύματα που εισάγονται στη χώρα και φέρουν είτε στη συσκευασία είτε επ' αυτών σαν όνομα χώρας καταγωγής μη παραδεκτό όνομα, με ευθύνη και δαπάνες του εισαγωγέα και πριν από την ολοκλήρωση του τελωνισμού η μη παραδεκτή ένδειξη θα καλύπτεται με σταθερό επικόλλημα ή άλλο πρόσφορο μέσο, που θα φέρει την παραδεκτή ονομασία επί του συνόλου των εμπορευμάτων. Για τον παραπάνω αυτό σκοπό το τελωνείο προβαίνει σε καθολικό έλεγχο του εμπορεύματος.

Προτιμησιακά πιστοποιητικά.

Η προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση θα παρέχεται μόνο εφόσον τα προσκομιζόμενα στις υπηρεσίες πιστοποιητικά, φέρους το προβλεπόμενο από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις όνομα, "FYROM".

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Αντίτυπα των εγγράφων διαμετακόμισης που καλύπτουν εμπορεύματα διακινούμενα μέσω Ελλάδος από και προς FYROM που κρατούνται από τα τελωνεία της χώρας θα σφραγίζονται επί του σώματος, με την παραδεκτή ονομασία "FYROM".

Στα αντίτυπα των ιδίων εγγράφων που δεν κρατούνται ως ανωτέρω συρράπτεται τεμάχιον χάρτου στις αντίστοιχες μη παραδεκτές ενδείξεις επί του οποίου τίθεται η προβλεπόμενη σφραγίδα με την ένδειξη "FYROM". Ειδικά και προκειμένου περί φορτωτικών θαλασσίων μεταφορών, εφόσον συντρέχει περίπτωση μη παραδεκτής ονομασίας, οι σχετικές σφραγίδες θα τίθενται μόνο στα αντίγραφα τα οποία παραμένουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Στα αντίγραφα των ανωτέρω φορτωτικών τα οποία θα συνοδεύουν τα εμπορεύματα θα συρράπτεται ξεχωριστό χαρτί επί του οποίου και θα τίθεται η προβλεπόμενη σφραγίδα, ως ανωτέρω.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Κατά τις εξαγωγές των εμπορευμάτων από τη χώρα μας, με προορισμό τη FYROM, τόσο οι κατατιθέμενες στις υπηρεσίες διασαφήσεις όσο και τα επισυναπτόμενα σ' αυτή λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα (τιμολόγια, φορτωτικές κλπ) για να γίνουν αποδεκτά, υποχρεωτικά θα φέρουν ως χώρα προορισμού την κατά τα ανωτέρω παραδεκτή από τη χώρα μας ονομασία.

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Προκειμένου περί εισερχομένων στη χώρα μας πολιτών της FYROM, εφόσον σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τίθεται θέμα καταχώρησής των, κατά την είσοδό τους, συναποκομιζομένων ειδών, οι σχετικές εγγραφές θα γίνονται στην οπίσθια σελίδα του ειδικού εγγράφου θεώρησης που αυτοί είναι εφοδιασμένοι.

Εξάλλου, στις περιπτώσεις εξερχομένων από τη FYROM Ελλήνων πολιτών, οι απαιτούμενες εγγραφές για τα συναποκομιζόμενα υπ' αυτών είδη, θα πραγματοιποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα, είτε επί του διαβατηρίου τους είτε σε ξεχωριστό χαρτί, παραδιδόμενο στον ταξιδιώτη.


[Πρωτοσέλιδο Ημέρας] - [Αρχείο προηγούμενων φύλλων] - [Οικονομικά]